Міністерство освіти та науки України
Скачать 184,34 Kb.
НазваниеМіністерство освіти та науки України
Дата публикации11.08.2013
Размер184,34 Kb.
ТипДокументы
pochit.ru > Культура > Документы


Міністерство освіти та науки України

Національна гірнича академія України

МЕТОДИЧН МАТЕРІАЛИ

З К У Р С У "Ф І Л О С О Ф І Я"

ДЛЯ АСПІРАНТІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ

ДнІпропетровськ 2001

Міністерство освіти та науки України

Національна гірнича академія України

МЕТОДИЧН МАТЕРІАЛИ

З К У Р С У "Ф І Л О С О Ф І Я"

ДЛЯ АСПІРАНТІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ

Затверджено на засіданні· кафедри філософії.

Протокол N.10

від 2 квітня 2001

ДнІпропетровськ 2001
МЕТОДИЧН МАТЕРІАЛИ З К У Р С У "Ф І Л О С О Ф І Я" ДЛЯ АСПІРАНТІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ/Упорядники: Резницький А.С., Хміль В.В. - Дніпропетровськ: НГА України, 2001.-24 с.

У к л а д а ч і:

Доктор філософських наук, проф. Хміль В.В.

Кандидат філософських наук, проф. Резницький А.С.,

Відповідальний за випуск завідувач кафедрою філософофії, док. філос. наук, проф. Хміль В.В.
Методичні матеріали для складання кандидатського екзамену з філософії адресуються аспірантам, стажистам і пошукачам вченого ступеня кандидата наук у відповідній галузі знання та засновані на вимогах та рекомендаціях Віщої атестаційної комісії України.

Сучасний етап розвитку України потребує висококваліфікованих, професійно підготовлених фахівців, здатних плідно працювати в різних сферах суспільного життя. Проте, науковий співробітник сьогодні - це не тільки грамотний виконавець вказівок та ·інструкцій, але перед усім людина, яка творчо працює · мислить, інтелектуально,· морально розвинута з відповідним для цього світоглядом. єдиний засіб вироблення такого світогляду - засвоєння вищих досягнень світової та відчизняної філософської культури.

Фiлософiя - свiтоглядне знання. Свiтогляд - це найзагальнiше усвiдомлення людиною навколишнього свiту, свого мicця в ньому, свого ставлення i вiдношення до цього свiту й до себе, своїх претензiй i намiрiв та шляхiв реалiзацiї цих намiрiв (житєвих програм).

В останнi роки створюються сприятливi умови для повернення фiлософiї до її нормального статусу. Зростає вагомiсть дiалектики та синергетики в створеннi обставин для творчого мислення в наукових колективах, студентських та аспіранстських аудиторiях.

Включення в методичні матеріали переліку контрольних питань зорієнтований на те, щоб фіксувати умовний рівень узагальнення матеріалу при підготовці при відповідях на екзамені.

.

Питання

підготовки до вступного екзамену в аспірантуру з дисципліни "Філософія".


 1. Філософія та світогляд. Поняття, структура, історичні типи світогляду.

 2. Філософія як теоретична основа світогляду науково освіченої людини.

 3. Специфіка філософії. Основні теми і типи філософствування.

 4. Філософія в системі культури. Основні функції філософії.

 5. Людомірна сутність і гуманістична спрямованість філософії.

 6. Культурно-історичні передумови виникнення філософії.

 7. Особливості та проблеми давньоіндійської і давньокитайської філософії.

 8. Космоцентризм давньогрецької філософії.

 9. Повернення до людини у філософії Античності (Сократ, Платон, Аристотель).

 10. Соціально-політичні погляди античних філософів.

 11. Духовна орієнтація та релігійний характер західноєвропейської філософії Середньовіччя.

 12. Антропоцентризм і гуманізм західноєвропейської філософії епохи Відродження.

 13. Особливості нового часу та їх відображення у філософській думці. Проблеми науки і наукового методу пізнання.

 14. Німецька класична філософія, її місце в історії світової філософської думки.

 15. Філософська концепція І.Канта.

 16. Філософія Г.Гегеля: система і метод.

 17. Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха.

 18. Перегляд класичної моделі світорозуміння у філософії ХIХ ст. (позитивізм, марксизм, філософія життя).

 19. Характерні риси, тенденції та напрями розвитку західної філософії ХХ ст.

 20. Головні особливості та етапи розвитку філософської думки в Україні.

 21. Г.С.Сковорода - родоначальник української класичної філософії.

 22. Філософські погляди у творчості Т.Шевченка, І.Франка і Л.Українки.
 1. Категорія "буття", її сутність та специфіка. Основні форми буття.

 2. Світ як всеохоплююча і безмежна реальність, єдність об'єктивної і суб'єктивної реальності.

 3. Матерія як об'єктивна реальність. Філософське поняття і наукові знання про її структуру і властивості.

 4. Матерія і рух. Особливості та форми руху.

 5. Свідомість, її сутність та особливості.

 6. Наука і філософія щодо виникнення свідомості. Природні та соціально-історичні її засади.

 7. Свідомість і "штучний інтелект".

 8. Методологічна функція філософії. Діалектика, її типи та альтернативи. Головні принципи діалектики.

 9. Діалектичний принцип зв'язку . Універсальні зв'язки та їх відображення у категоріях діалектики.

 10. Принцип розвитку. Діалектичне і недіалектичне розуміння розвитку.

 11. Протилежності і протиріччя. Єдність і взаємодія протилежностей.

 12. Сутність і роль діалектичного заперечення. "Заперечення- заперечення".

 13. Пізнання, його сутність, форми, можливості.

 14. Пізнання і практика. Взаємозв'язок практики і теорії.

 15. Діалектична єдність чуттєвого і раціонального у процесі пізнання. Сенсуалізм і раціоналізм.

 16. Поняття істина. Філософські концепції істини та її критеріїв.

 17. Філософська антропологія - вчення про природу, сутність і призначення людини.

 18. Проблема походження людини. Біологічне і соціальне в людині.

 19. Самоцінність людського життя. Тема життя і смерті у філософії. Сенс життя людини і людства.

 20. Людина і особистість. Фактори формування, розвитку і саморозвитку особистості.

 21. Особистість, колектив, суспільство, їх взаємодії.

 22. Гармонійний розвиток особистості - гуманістичний ідеал сучасної цивілізації.

 23. Права і свободи людини як філософська проблема.

 24. Основні науково-філософські підходи до розуміння суспільства та його історії: натуралізм, ідеалізм, матеріалізм.

 25. Історична необхідність (закономірність) і вільна свідома діяльність людей. Фаталізм і волюнтаризм.

 26. Суспільство як самоорганізуюча і саморозвиваюча система. Будова суспільства, головні сфери його життєдіяльності.

 27. Суспільне виробництво як соціально-філософське поняття. Спосіб виробництва, його роль і закономірності розвитку.

 28. Соціальна структура суспільства, її особливості у традиційному, індустріальному і інформаційному суспільстві.

 29. Нації та класи. Національні та класові відносини.

 30. Політика і політична система. Політичні відносини і політичні інститути.

 31. Держава як важливіший елемент політичної системи. Особливості становлення української державності.

 32. Правова держава і громадське суспільство, їх взаємовідношення.

 33. Духовне життя суспільства, духовна культура, суспільна свідомість. Структура суспільної свідомості: рівні та форми.

 34. Суспільна психологія та ідеологія, їх специфіка, взаємозв'язок та роль у життєдіяльності суспільства.

 35. Суспільство і природа. Особливості їх взаємовідносин на сучасному історичному етапі.

 36. Сутність, причини, можливості подолання сучасної екологічної кризи.

 37. Історія суспільства як діяльність людей, що переслідують свої інтереси. Потреби і інтереси - спонукальні мотиви людської активності.

 38. Поняття історичного суб'єкту. Індивідуальний і соціальний суб'єкт історії.

 39. Народні маси - рушійна сила історичного розвитку.

 40. Роль особистості в історії.

 41. Людство перед лицем глобальних проблем.

 42. Проблема спрямованості історії. Суспільний прогрес та його критерії.

 43. Поліваріантивність світової історії. Формаційний і цивілізований підходи до визначення історичного розвитку.

 44. Єдність і багатоманітність історичного процесу.

 45. Інформаційна революція і становлення інформаційного суспільства.

 46. Майбутнє людства як предмет дослідження і прогнозування.


Основні питання
^

підготовки до здачі кандидатського екзамену


по філософії для аспірантів і пошукувачів.


 1. Філософія в системі історичних форм культури. Основні розділи філософії.

 2. Специфіка філософського знання: предмет, проблематика, мова, методи.

 3. Гуманістична сутність та гуманістична орієнтація філософії.

 4. Головні функції філософії.

 5. Поняття структури, історичні типи світогляду. Особливості філософського світогляду.

 6. Філософія та міфологія. Філософія та релігія.

 7. Філософія й мистецтво. Філософія і наука. Сцієнтизм і антисцієнтизм.

 8. Передумови виникнення філософського знання.

 9. Особливості філософії античності. Основні школи та вчення в філософії Античної Греції.

 10. Антична атомістика (Демокрит, Епікур) та сучасність

 11. Проблема людини в давньогрецькій філософії (Сократ, Платон, Аристотель).

 12. Філософське вчення Платона та його вплив на подальший розвиток філософії.

 13. Філософія Аристотеля, її значення для розвитку світової філософської думки.

 14. Особливості та проблематика філософії Середньовіччя (А.Блаженний, Ф.Аквінський).

 15. Антропоцентризм та гуманізм західноєвропейської філософії Відродження.

 16. Натурфілософія Відродження (Г.Галілей, М.Кузанський, М.Коперник).

 17. Питання суспільства та держави у вченнях мислителів епохи Відродження (Т.Мор, Т.Кампанелла, Н.Макіавеллі)

 18. Проблеми науки та наукового пізнання в філософії Нового часу. Емпірізм та раціоналізм.

 19. Німецька класична філософія, її характерні риси та місце у розвитку світової філософської думки.

 20. Філософська концепція І.Канта: агностицизм, апріорізм, співвідношення науки та релігії, проблема людини та етики.

 21. Фiлософська система та дiалектичний метод Гегеля. Проблема культури та людини в фiлософii Гегеля.

 22. Антропологічний матеріалізм Фейербаха та сучасна антропологічна наука.

 23. Марксистська філософія: тріумф та трагедія.

 24. Сцієнтичний напрямок сучасної західної філософії: позитивізм, неопозитивізм, пост позитивізм. Філософія прагматизму.

 25. Антропологічний напрямок сучасної західної філософії: “філософія життя”, екзистенціалізм.

 26. Філософія фрейдизму та неофрейдизму та сучасні погляди на людину.

 27. Особливості та етапи розвитку філософської думки в Україні.

 28. Філософія в культурі Київської Русі.

 29. Г.С.Сковорода - родоначальник класичної української філософії.

 30. Філософські погляди Т.Шевченка, І.Франка, Л.Українки.

 31. Філософія України др. пол. ХІХ - поч.ХХ ст.. (Потебня О.,

П.Юркевич, М.Драгоманов)

 1. Категорія "буття": життєве коріння, філософська суть, різноманітність та єдність буття. Специфіка людського буття.

 2. Матерія і рух. Класифікація форм руху. Рух і спокій.

 3. Простір і час: субстанціональна і реляційна концепції.

 4. Філософія та наука про сутність становлення та розвитку психіки. Сутність свідомості та її структура.

 5. Дух, душа, свідомість та їх розуміння в сучасній філософії.

 6. Свідомість і проблема штучного інтелекту.

 7. Загальна і індивідуальна свідомість, їх взаємозв'язок.

 8. Структура суспільної свідомості: рівні і форми. Суспільна психологія та ідеологія.

 9. Походження і сутність людини. Труд, спілкування, мова - основні фактори антропосоціогенезу.

 10. Людина як біосоціальна істота. Критика біологізаторства і соціологізаторства людини.

 11. Евристична і методологічні функції філософії. Догматичне мислення і діалектика.

 12. Діалектичний принцип універсального зв'язку, його відображення в категоріях діалектики.

 13. Категорія "закон". Динамічні і статистичні закони.

 14. Принцип розвитку. Сучасні концепції розвитку. Розвиток, прогрес і регрес.

 15. Основні закони процесу розвитку.

 16. Пізнання як "відображення" і як "конструювання" дійсності. Проблема границь, можливостей пізнання.

 17. Чуттєве і раціональне в пізнанні. Сенсуалізм і раціоналізм.

 18. Інтуїтивне і дискурсивне в пізнавальній діяльності. Інтуїція і її роль в науці.

 19. Об'єктивність істини. Істина як процес. Конкретність істини.

 20. Пізнання та практика, їх взаємозв”язок.

 21. Наука та ненаукові форми пізнання

 22. Поняття, структура, функції науки. Класифікація наук. Взаємодія науки та інших форм пізнання.

 23. Наука класична, некласична і постнеокласична.

 24. Філософська методологія і загальнонаукові методи пізнання.

 25. Наука і виробництво. Закономірності виникнення і розвитку науки.

 26. Сутність, основні особливості і соціальні наслідки сучасної НТР.

 27. Проблеми математизації і комп'ютеризації науки.

 28. Філософська суть проблеми "людина - техніка. Технократизм і гуманізм. Наука і моральність.

 29. Філософські проблем сучасної науки (фізики, хімії, геології, математики, гуманітарної та ін.).

 30. Синергетика як нове світобачення світових процесів.

 31. Цілісність і системність суспільства. Філософські моделі спостереження суспільства.

 32. Специфіка, засоби та методи соціального пізнання.

 33. Особливості соціального детермінізму. Закони природи і закони розвитку суспільства.

 34. Матеріальні основи життєдіяльності суспільства. Спосіб виробництва, його структура і роль в житті і розвитку суспільства.

 35. Індивід, особистість, індивідуальність.

 36. Народні маси та особистість в історичній творчості.

 37. Взаємодія особистості і суспільства: співвідношення інтересів, прав і обов'язків, свободи і відповідальності.

 38. Суттєвість, ознаки, типи і форма держав. Авторитаризм, тоталітаризм, демократія.

 39. Інформаційна революція і становлення інформаційного суспільства.

 40. Нації і класи, національні і класові відносини.

 41. Політика і політична система суспільства. Правова держава і громадянське суспільство.

 42. Суб'єкти і рушійні сили історичного процесу. Маси та особистість в історичній творчості.

 43. Поняття природи. Природа натуральна і штучна, нежива і жива.

 44. Діалектика взаємодії суспільства і природи, її особливості в умовах сучасної НТР.

 45. Екологічні проблеми сучасності. Загроза екологічної катастрофи і можливості її запобігання.

 46. Техногенні катастрофи як загроза майбутньому людству.

 47. Сучасне людство перед загрозою глобальних проблем.

 48. Культура і цивілізація. Доіндустріальна, індустріальна та постіндустріальна цивілізації.

 49. Комп’ютерно-інформаційна революція та становлення інформаційного суспільства.

 50. Технократизм та гуманізм у вирішенні питання сучасного та майбутнього людства.^

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


за написанням реферату для аспірантів і здобувачів ученого ступеня кандидата наук по дисципліні "ФІЛОСОФІЯ"
У процесі підготовки до здачі кандидатського іспиту аспіранти та здобувачі повинні написати реферат по одній з затверджених кафедрою тим відповідно до навчальної програми.

Тема реферату й план обов’язково попередньо узгоджуються аспірантом чи здобувачем з викладачами кафедри філософії, що ведуть заняття.

Обсяг реферату - приблизно 23-25 машинописних сторінок, але не більше (через 2 інтервали).

Для його написання необхідно глибоко вивчити і широко використовувати наявну по обраній темі літературу, особливо спадщину класиків філософії, а також роботи сучасних вітчизняних і зарубіжних дослідників переважно з 90-х років ХХ ст. Зміст реферату повинен віддзеркалювати світоглядні й методологічні проблеми обраної теми, а також висвітлити ступінь інформованості автора про стан розробки проблематики в новітній філософській літературі.

У рефераті варто показати всебічне і глибоке розуміння розглянутих питань, дати аналіз наявних концепцій і поглядів, зв'язати матеріал, що викладається, із сучасністю та своїм фахом.

Реферат повинен бути добре оформлений, продуманий, містити в собі чітко сформульований розгорнутий план викладу теми, наприкінці необхідно прикласти список використаної літератури, що складає не менш чим з 8-10 першоджерел. Сторінки повинні бути пронумеровані, зброшуровані (зшиті). Стандарти оформлення списку літератури відбиті в «Бюлетні ВАК» за 1999 рік, №2. На титульному листі реферату вказується: тема, прізвище, ім'я, по батькові автора, найменування кафедри (спеціальності), прізвище, ім’я, вчену ступінь, посада того, хто перевіряє.

Цитати з філософських добутків і інших публікацій потрібно брати в лапки і ретельно звіряти з першоджерелом, не допускаючи неточностей і перекручувань. Посилання на джерела давати наприкінці тексту: автор, назва добутку, том, місце видання, найменування видавництва, рік видання, сторінки.

Виклад матеріалу повинен носити самостійний, творчий характер. Ні в якому разі неприпустиме переписування текстів з навчальних посібників, популярних брошур, а також використовувати реферати з мережі Інтернет чи CD-дисків. Автор, як майбутній науковець, повинен відбити в рефераті високу культуру філософського мислення, вміння застосовувати сучасну науково-філософську методологію до аналізу конкретних проблем у тій області науки, що є сферою його дослідницької діяльності.

Реферат подається на кафедру не пізніше, ніж за місяць до початку здачі кандидатських іспитів.

^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ПО ФИЛОСОФІЇ ДЛЯ АСПІРАНТОВ ТА ПОШУКАЧІВ

 1. Філософія, її роль в життєдіяльності людини та суспільства.

 2. Специфіка філософського знання.

 3. Передумови виникнення філософії.

 4. Світогляд, його зміст та суспільно-історичний характер.

 5. Проблема співвідношення філософії та міфології.

 6. Проблема співвідношення філософії та релігії.

 7. Проблема співвідношення філософії та науки.

 8. Космоцентризм античної філософії.

 9. Проблема буття в філософії античності.

 10. Проблема людини в античній філософії (Сократ, Платон, Аристотель).

 11. Антична атомістика Демокрита, Епікура, Л.Кара та сучасність.

 12. Соціально-політична проблематика в філософії Платона та Аристотеля.

 13. Особливості та головні напрямки Давньокитайскої філософії.

 14. Теоцентрізм філософії європейського Середньовіччя.

 15. Філософське вчення Августина Блаженного та сучасність.

 16. Проблема людини в філософській думці середніх віків.

 17. Проблема буття в середньовічній філософії.

 18. Антропоцентризм та гуманізм філософії епохи Відродження та сучасність (Лоренцо Валла, Піко делла Міранделло, Томазо Кампанелла, Мішель Монтень).

 19. Натуралізм епохи Відродження (Дж.Бруно, Н.Кузанський, Леонардо да Вінчи).

 20. Проблема науки та метода наукового пізнання у філософії Нового часу.

 21. Філософське вчення Ф.Бекона та сучасність.

 22. Філософія Р.Декарта та сучасність.

 23. Агностицизм Дж. Берклі й Д.Юма та сучасність

 24. Філософія Просвітництва, її характерні риси та проблеми.

 25. .Французький матеріалізм ХУІІІ ст.. та його значення для подальшого розвитку філософії.

 26. Особливості та проблеми німецької класичної філософії.

 27. Проблеми пізнання в філософії І.Канта та сучасність.

 28. Проблема людини в філософській концепції І.Канта.

 29. І.Кант про співвідношення науки та релігії.

 30. Проблема агностицизму та апріоризм І.Канта.

 31. Філософія Гегеля та суперечність конструктів його системи.

 32. Діалектика Гегеля та сучасність.

 33. Проблема культури й людини в філософії Гегеля та сучасність.

 34. Проблема людини, та шляхи подолання її відчуження у марксистський філософії та сучасність.

 35. Філософія марксизму, його специфіка та історична доля.

 36. Соціально-політична проблематика марксистської філософії та сучасність.

 37. Формування некласичних філософських вчень Х1Х-ХХ ст., їх головні риси та напрямки.

 38. Проблематика неопозитивізму й постпозитивізму та сучасність.

 39. Філософські підвалини структуралізму як методології пізнання соціальних об’єктів.

 40. Герменевтика – філософська концепція ХХ ст.

 41. “Філософія життя” та її нераціоналістичний характер.

 42. Проблема людини та культури в філософії фрейдизму та неофрейдизму.

 43. Проблема свободи в екзистенціалізмі

 44. Футурологічні концепції в філософії ХХ ст.

 45. Проблема вiдчудження людини та його подолання у теорiях постiндустрiального суспільства.

 46. Проблеми кризи полiтики та держави у концепціях .Д.Белла, Е.Тоффлера.

 47. Етика свободи, відповідальності та проблеми комунiкацiї (К.Апель, К.-О.Рiдель, М.Бубер, О.Больнов)

 48. Філософія космiзму (Е.Циолковський, Д.Чижевський В.Вернадський)

 49. Історичні умови формування української філософії, етапи її розвитку та характерні риси.

 50. Вчення Г.Сковороди про “три світа” та "сродность” праці.

 51. Проблема людини в філософії Г.Сковороди.

 52. Проблема історичної долі України в творах мислителів І.Вишенського, Ф.Прокоповича, Т.Шевченко та сучасність.

 53. Філософські ідеї суспільного розвитку І.Франко, М.Драгоманова, Л.Українки.

 54. “Філософія серця” П.Юркевича та сучасність.

 55. Філософські погляди Г.Шпета, та О.Потебни.

 56. Українська філософія в діаспорі (Д.Чижевський, Д.Донцов, Н.Григорiїв, І.Мiрчук).

 57. Проблема буття, його філософський смисл. Основні форми буття.

 58. Матерія, способи та основні форми її існування.

 59. Дух, душа, свідомість.

 60. Сутність, особливості, суспільно-історичний характер свідомості.

 61. Проблема виникнення свідомості: сучасні інтерпретації.

 62. Свідомість та проблема створення “штучного інтелекту”.

 63. Діалектичне та догматичне мислення. Історичні типи діалектики.

 64. Евристична та методологічна функції філософії.

 65. Філософські та методологічні проблеми НЛО.

 66. Поняття закону. Динамічні та статичні закони.

 67. Детермінізм та проблема свободи в філософії.

 68. Діалектика причини та наслідку в аналізі суспільних явищ.

 69. Проблема доцільності, випадковості та вірогідності в філософії.

 70. Концепція синергетики та її методологічне значення.

 71. Проблема виникнення життя: креаціонізм та еволюціонізм.

 72. Діалектика взаємодії природи та суспільства.

 73. Сучасна екологічна криза: сутність, причини, можливості подолання.

 74. Сутність, можливість та багатоманітність форм пізнання.

 75. Проблема критеріїв та специфіки наукового та буденного знання.

 76. Проблема взаєвідношення між суб’єктом та об’єктом пізнання. Матеріальні та ідеальні об’єкти.

 77. Філософські проблеми техніки.

 78. Особливості технічного та технологічного знання .

 79. Істина: класичні визначення та сучасні теорії.

 80. Засоби та методи пізнання в науково-технічній та науковій діяльності.

 81. Методи наукового пізнання: загальнонаукові та специфічні.

 82. Теорія та практика: їх взаємодія в процесі пізнання.

 83. Наука, її специфіка та роль у розвитку суспільства.

 84. Інтуїція та її роль в пізнанні.

 85. Можливості та форми передбачення в науці.

 86. Проблема творчості в філософії. Специфіка технічної творчості.

 87. Тенденції та закономірності розвитку наукового знання.

 88. Філософсько-соціальні аспекти сучасної екологічної проблеми.

 89. Проблеми моделювання в науковому знанні.

 90. Категорія системи в теоретичних та емпіричних дослідженнях.

 91. Наука класична, некласична та посткласична.

 92. Людина: передумови виникнення. Поняття антропосоціогенеза. Людина та особистість.

 93. Людина та суспільство, діалектика їх взаємодії.

 94. Специфіка соціально-історичного пізнання.

 95. Історична необхідність та вільна свідома діяльність людей. Фаталізм та волюнтаризм.

 96. Філософські підвалини дослідження суспільства в його історії.

 97. Цінності в житті людини та суспільства. Проблема вибору цінностей.

 98. Криза техногенної цивілізації та становлення нового образу людини в сучасній культурі.

 99. Проблема сенсу життя людини.

 100. Проблема прогнозування в соціальному управлінні.

 101. Техніка, її сутність, основні закономірності та етапи розвитку.

 102. Перспективи та тупики раціоналізму як методу пізнання.

 103. Морально-психологічні проблеми “віртуальної реальності” як засобу моделювання дійсності.

 104. Техніка та наука, діалектика їх взаємодії в історичному процесі.

 105. Сучасна НТР, її сутність, головні напрямки та соціальні наслідки.

 106. Інформаційна революція та становлення інформаційного суспільства.

 107. Історичні типи співвідношення філософії та науки.

 108. Філософські проблеми науки (фізика, математика, механіка, хімія, геологія, ергономіка, кібернетика, економічні науки

 109. Технократичне тенденції у розвитку суспільств та гуманізація суспільного життя.

 110. Суспільна свідомість: рівні та форми.

 111. Суспільна психологія та ідеологія, їх специфіка та взаємодія.

 112. Тоталітаризм та ідеологізація суспільства.

 113. Ідеологія, її соціальний характер та роль у суспільстві.

 114. Держава, її сутність, признаки, типологія: марксистський та немарксистські підходи.

 115. Правова держава та громадянське суспільство, їх взаємовідношення.


МЕТОДИЧН МАТЕРІАЛИ З К У Р С У "Ф І Л О С О Ф І Я" ДЛЯ АСПІРАНТІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ / Упорядники: Хміль В.В, Резницький А.С. - Дніпропетровськ: НГА України, 2001.-24 с.

Редактор

Редакційно-видавничий в·дд·л

П·дписано до друку .........

.. Формат 60х84\16.

Пап·р друк. N.3. Офс.друк. Умовн.-друк.арк. 2, Обл·ково-видавн. арк. 2,

Тираж 50 прим. Замовлення N.

Безкоштовно

Ротапринт ДГА Украјни

320600, ДСП, Дн·пропетровськ-27, просп. К.Маркса,19


Похожие:

Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни
А. Распределение номеров теоретических и контрольных вопросов, тестов и задач по вариантам (билетам)
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна...
Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) – это международные правила, признанные правительственными органами, юридическими компаниями и коммерсантами...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки України
Программа запускается в операционных системах Windows и с загрузочного диска. Позволяет создавать разделы, а также изменять имеющиеся...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти та науки України
Украины, занимает ведущие позиции на рынке финансовых услуг. На начало 2007 года располагал более 1400 структурными подразделениями...
Міністерство освіти та науки України iconТеплова ізоляція будівель дбн в 6-31: 2006
Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства україни
Міністерство освіти та науки України iconПлан Предмет І завдання філософії освіти. Філософія освіти як галузь...
Особливості філософського осягнення освіти. Філософія як світоглядна стратегія освіти
Міністерство освіти та науки України iconПроблемы теории и практики
...
Міністерство освіти та науки України iconНака з
Положення про Цивільну оборону України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10. 05. 94 N 299, підпунктом 3 пункту...
Міністерство освіти та науки України iconМіжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку...
Шемшученко Ю. С. директор Інституту держави І права ім. В. М. Корецького нан україни, доктор юридичних наук, професор, академік нан...
Міністерство освіти та науки України iconЛекция Формування І розвиток освітнього простору
Освіта І держава. Розвиток освіти як системи. Регіональна І національна системи освіти
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
pochit.ru
Главная страница