Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Київ 2010
НазваниеМіжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Київ 2010
страница1/18
Дата публикации04.04.2013
Размер2,64 Mb.
ТипДокументы
pochit.ru > География > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Інститут держави і права ім.В.М.Корецького

Міжнародний центр космічного права

Науково-дослідний центр енергетичного,

ядерного та природоресурсного права

Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

Київ - 2010

УДК 341.22:502/.504](06)

ББК 67.412я431

М58
Редколегія:

Шемшученко Ю.С. - директор Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України та Національної академії правових наук України;

^ Малишева Н.Р. - заступник директора Міжнародного центру космічного права, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України;

^ Олещенко В.І. - директор Науково-дослідного центру енергетичного, ядерного та природоресурсного права Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, старший науковий співробітник відділу аграрного, земельного та екологічного права Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, кандидат географічних наук, доцент, академік Української екологічної академії наук.
^ М 58 Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: ТОВ "Видавництво географічної літератури "Обрії", 2010. – 213 с.

ISBN 978-966-2278-09-5
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "^ Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку", яка відбулася 23 - 24 вересня 2010 року в м.Києві, висвітлює актуальні проблеми міжнародного екологічного права та сучасні наукові розробки щодо можливих шляхів їх розв'язання.

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, науковців, усіх, хто цікавиться питаннями міжнародного екологічного права, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки.
^ Матеріали друкуються в авторській редакції.
ББК 67.412я431

ISBN 978-966-2278-09-5 © Колектив авторів, 2010

© ВГЛ "Обрії", 2010.

ЗМІСТ. СОДЕРЖАНИЕ. CONTENTS


^ ШЕМШУЧЕНКО Ю.С. ПРОБЛЕМИ КОДИФІКАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА ………………………………………………………………………..

ШЕМШУЧЕНКО Ю.С. ПРОБЛЕМЫ КОДИФИКАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

^ SHEMSHUCHENKO YU.S. PROBLEMS OF CODIFICATION OF INTERNATIONAL ECOLOGICAL LAW


8

МАЛЫШЕВА Н.Р. СОСТОЯНИЕ и ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ……………………………………

^ МАЛИШЕВА Н.Р. СТАН ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

MALYSHEVA N.R. CURRENT STATUS AND MAIN TRENDS IN DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW


12

^ КИЧИГИН Н.В. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ………………………………………………………………………..

КІЧІГІН М.В. МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

^ KICHIGIN N.V. INTERNATIONAL AND NATIONAL PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION21

КОСТИЦЬКИЙ В.В. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ІМПЕРАТИВ У КОНСТИТУЦІЯХ СУЧАСНИХ ДЕРЖАВ ЯК ПЕРЕДУМОВА УХВАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНСТИТУЦІЇ ЗЕМЛІ …………………………………………………………

^ КОСТИЦКИЙ В.В. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ В КОНСТИТУЦИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВ КАК ПРЕДУСЛОВИЕ ПРИНЯТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНСТИТУЦИИ ЗЕМЛИ

^ KOSTYTSKYI V.V. INTERNATIONAL LEGAL ECOLOGICAL IMPERATIVE IN CONSTITUTIONS OF CONTEMPORARY STATES AS A PREREQUISITE FOR ADOPTION OF ECOLOGICAL CONSTITUTION OF THE EARTH


28

Олещенко В.И. ПРИОРИТЕТЫ cистемного развития

международного права окружающей среды в условиях глобализации …………………………………………………………………………………

^ Олещенко В.І. Пріоритети системного розвитку міжнародного права навколишнього середовища в умовах глобалізації

OLESHCHENKO V.I. Priorities for System DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW in terms of globalization


35

^ Солнцев А.М. Проблемы защиты экологических прав человека на международном уровне …………………………………………………………….

СОЛНЦЕВ О.М. ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ

^ SOLNTSEV a.M. PROBLEMS OF PROTECTION OF ECOLOGICAL HUMAN RIGHTS AT INTERNATIONAL LEVEL


41

WYSTORÓBETS ЕUGENE А. CORRELATION  OF  THE  CONCEPTS OF  INTERNATIONAL  ENVIRONMENTAL  LAW ON THE GROUPS OF SOURCES AND THEIR BASIC ELEMENTS ………………………………………………………..

^ ВИСТОРОБЕЦ Є.А. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА МІЖНАРОДНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА ЗА ГРУПАМИ ДЖЕРЕЛ ТА ЇХ ОСНОВНІ ЄЛЕМЕНТИ

^ ВЫСТОРÓБЕЦ Е.А. СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА ПО ГРУППАМ ИСТОЧНИКОВ И ИХ ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


48

^ КРАСНОВА М. В. ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩУ ………………………………………………………....

^ КРАСНОВА М.В. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ

^ KRASNOVA M. V. LEGAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LEGAL INSTITUTE OF LIABILITY FOR HARM CAUSED TO THE ENVIRONMENT


56

ГВОЗДИК П.О. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ У СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ …………………………………………………………...

^ ГВОЗДИК П.О. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРА В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА УКРАИНЫ

HVOZDYK P.O. INTERNATIONAL AGREEMENTS WITHIN THE SYSTEM OF SOURCES OF ECOLOGICAL LAW OF UKRAINE


64

^ КОМАРНИЦКИЙ В.М. ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ………………………………………………………

^ КОМАРНИЦЬКИЙ В.М. ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ЕКОЛОГО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

KOMARNYTSKYI V. M. THE INFLUENCE OF INTERNATIONAL ECOLOGICAL-LEGAL REGULATION ON DEVELOPMENT OF LEGISLATION IN THE AREA OF NATURAL RESOURCE USE


71

^ НЕПИЙВОДА В. П. РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ДОВКІЛЬНОГО ПРАВА В УТВЕРДЖЕННІ ПІДТРИМНОГО РОЗВИТКУ ЩОДО ЛІСІВ ………………………………...

НЕПЫЙВОДА В. П. РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В УСТАНОВЛЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛЕСОВ

^ NEPYIVODA V. P. THE ROLE OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW IN ESTABLISHING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FORESTS


78

КУЛИНИЧ П.Ф. Розвиток земельного законодавства України на засадах гармонізації з законодавством ЄС: стан та перспективи ……

^ КУЛИНИЧ П.Ф. РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ НА НАЧАЛАХ ГАРМОНИЗАЦИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ЕС: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

KULYNYCH P.F. THE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN LAND LEGISLATION ON THE BASIS OF HARMONISATION WITH EU LEGISLATION: CURRENT STATUS AND PROSPECTS


84

^ СТРУТИНСКАЯ-СТРУК Л.В. ПРАВОВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА И УКРАИНСКИЕ РЕАЛИИ (НА ПРИМЕРЕ КАРПАТСКОГО РЕГИОНА) ……………………

^ СТРУТИНСЬКА-СТРУК Л.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ: МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ (НА ПРИКЛАДІ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ)

STRUTYNSKA-STRUK L.V. LEGAL REGULATION FOR CONSERVATION OF BIODIVERSITY: INTERNATIONAL PRACTICES AND UKRAINIAN REALITIES (THE CARPATHIAN REGION EXPERIENCE)


91

^ КОЗЬЯКОВ И.Н. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ: ОПЫТ СТРАН СНГ ………………………………………………….

КОЗ'ЯКОВ І.М. ПРАВОВІ АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ НАДРОКОРИСТУВАННЯ: ДОСВІД ДЕРЖАВ СНД

^ KOZYAKOV I.M. LEGAL ASPECTS OF SECURITY OF SUBSURFACE USE: THE CIS MEMBERS’ EXPERIENCE


97

КУЗНЕЦОВА С.В. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАММ (международный опыт) …………………………………………

^ КУЗНЄЦОВА С.В. ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З МЕТОЮ ПІДТРИМКИ ВИКОНАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОГРАМ (міжнародний досвід)

KUZNETSOVA S. V. FINANCIAL BACKING OF ENVIRONMENTAL PROTECTION ACTIVITIES IN ORDER TO SUPPORT IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION POLICY AND PROGRAMMES (INTERNATIONAL EXPERIENCE)


104

^ ФЕДОРОВСКАЯ О.Б. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА ………………………….

ФЕДОРОВСЬКА О.Б. МІЖДЕРЖАВНІ ОБ'ЄДНАННЯ ЯК СУБ'ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

FEDOROVSKA O. B. INTERSTATE ASSOCIATIONS AS INTERNATIONAL ECOLOGICAL LAW ENTITIES


111

^ ЧОРНОУС О.В. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З ДЕРЖАВАМИ БАЛТІЙСЬКОГО РЕГІОНУ ТА ПРАВОВА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА …………………………………………………………………

^ ЧЕРНОУС А.В. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УКРАИНЫ СО СТРАНАМИ БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

CHORNOUS O.V. INTERNATIONAL COOPERATION OF UKRAINE WITH THE BALTIC REGION COUNTRIES AND LEGAL PROTECTION OF THE ENVIRONMENT


116

^ Стельмах О.С. До питання становлення міжнародно-правового режиму безпеки використання та дослідження космічного простору в мирних цілях: нарощення потенціалу принципу екологічної безпеки ………………………………………………………………………………………….

^ СТЕЛЬМАХ О.С. К ВОПРОСУ УСТАНОВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМА БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА в МИРНых ЦЕЛях: НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПРИНЦИПА эКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

STELMAKH O. S. TO THE ISSUE OF ESTABLISHING INTERNATIONAL LEGAL REGIME FOR SECURITY OF USE AND EXPLORATION OF OUTER SPACE IN PEACEFUL PURPOSE: GROWTH OF POTENTIAL OF THE PRINCIPLE OF ECOLOGICAL SECURITY


120

^ РОЗУМОВИЧ И.Н. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В УКРАИНЕ И ШВЕЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ……………………………………………………………………………………………

^ РОЗУМОВИЧ І.М. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДВАЛИНИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ ТА ШВЕЦІЇ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ROZUMOVYCH I.M. THE CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION IN UKRAINE AND SWEDEN: COMPARATIVE LEGAL ASPECT128

ДІДЕНКО Т. І. Екологічне законодавство України: окремі аспекти розвитку в контексті глобалізації екологічних проблем …………………..

^ ДИДЕНКО Т.И. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ: ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

DIDENKO T. I. ECOLOGICAL LEGISLATION OF UKRAINE: PARTICULAR ASPECTS OF DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF GLOBALISATION OF ECOLOGICAL PROBLEMS


131

ТРЕТЯК Т. О. ПРАВОВІ АСПЕКТИ НОТИФІКАЦІЇ ЗА КОНВЕНЦІЄЮ ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ У ТРАНСКОРДОННОМУ КОНТЕКСТІ ……………………………………………………………………………………….

^ ТРЕТЯК Т.О. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НОТИФИКАЦИИ ПО КОНВЕНЦИИ ПРО ОЦЕНКУ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ТРАНСГРАНИЧНОМ КОНТЕКСТЕ

TRETIAK T. O. LEGAL ASPECTS OF NOTIFICATION ACCORDING TO THE CONVENTION ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN TRANSBOUNDARY CONTEXT


138

^ ПОНОМАРЁВ М.В. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ …………………………………………………………………………………..

^ ПОНОМАРЬОВ М.В. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ВІДХОДАМИ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ

PONOMARIOV M.V. INTERNATIONAL LEGAL MEANS TO PROTECT THE ENVIRONMENT AGAINST POLLUTION BY WASTES OF PRODUCTION AND CONSUMPTION


142

^ ГОЛОВКІН О.В. ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ……………………………………………………………………………………………

^ ГОЛОВКИН О.В. ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

^ HOLOVKIN O.V. PROBLEMS OF ORGANISATION AND LEGAL REGULATION OF STATE CONTROL IN THE AREA OF ENVIRONMENTAL PROTECTION IN COUNTRIES OF WESTERN EUROPE


147

КИСТЫНЮК Т. Р. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В МИРЕ и в УКРАИНЕ ………………..

^ КІСТИНЮК Т.Р. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ

KISTYNIUK T.R. LEGAL REGULATION OF USAGE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THE WORLD AND IN UKRAINE


154

^ МЕДВЕДЄВА М.О. МІЖНАРОДНІ «ЕКОЛОГІЧНІ» СПОРИ ТА ФРАГМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА …………………………..

МЕДВЕДЕВА М.О. МЕЖДУНАРОДНЫЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ» СПОРЫ И ФРАГМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ОХРАНЫ ОКУРЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

MEDVEDIEVA M. O. INTERNATIONAL "ECOLOGICAL" DISPUTES AND FRAGMENTATION OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW


158

^ МІШИНА О.Б ЗАХИСТ ЕКОЛОГО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ ВІД ПОРУШЕНЬ ТА ПОСЯГАНЬ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ………………………

МИШИНА О.Б. ЗАЩИТА ЭКОЛОГО-ПРАВОВОГО СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА ОТ НАРУШЕНИЙ И ПОСЯГАТЕЛЬСТВ. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

^ MISHYNA O.B. PROTECTION OF ECOLOGICAL-LEGAL STATUS OF A HUMAN BEING AGAINST TRANSGRESSIONS AND INFRINGEMENTS: COMPARATIVE CHARACTERISTICS


165

НЕЧИПОРУК Л. Д. ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ …………………………………………………..

^ НЕЧИПОРУК Л.Д. ЕКОЛОГО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТВАРИННОГО СВІТУ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

NECHYPORUK L.D. ECOLOGICAL-LEGAL REGULATION OF RATIONAL USE OF FAUNA OBJECTS: INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS


174

^ НАСТЕЧКО К.О. LIFE AND LIFE+: ЄВРОПЕЙСЬКІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЗАХИСТУ НПС ……………………………………………………………………………..

НАСТЕЧКО Е.А. LIFE и LIFE+: ЕВРОПЕЙСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОПС

^ NASTECHKO K.O. LIFE AND LIFE+: EUROPEAN FINANCIAL INSTRUMENTS FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION


180

СИНЧАНСЬКИЙ С.О. СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ ТА КЛЮЧОВІ УГОДИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПРИРОДООХОРОННІ АСПЕКТИ В ТОРГІВЛІ ………………

^ СИНЧАНСКИЙ С.О. ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ АСПЕКТЫ В ТОРГОВЛЕ

SINCHANSKYI S.O. WORLD TRADE ORGANISATION AND KEY AGREEMENTS ON ENVIRONMENTAL PROTECTION ASPECTS IN TRADE


185

^ Семчик В.И. Правовое регулирование эколого-инновационных отношений в сельском хозяйстве Украины ……………………………………..

СЕМЧИК В.І. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ІННОВАЦІЙНИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

^ SEMCHYK V.I. LEGAL REGULATION OF ECOLOGICAL INNOVATION RELATIONS IN UKRAINIAN AGRICULTURE


193

ТОЛКАЧЕНКО О. В. ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА НА ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ В УКРАЇНИ ………………….

^ ТОЛКАЧЕНКО Е.В. ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА НА ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ УКРАИНЫ

TOLKACHENKO O. V. THE INFLUENCE OF INTERNATIONAL LAW ON LEGAL REGIME OF VEGETATION WITHIN HUMAN SETTLEMENTS IN UKRAINE


201

^ БУСУЁК Д.В. К|до| ВОПРОСУ О ВИДАХ ПРИРОДНЫХ|природных| И ДРУГИХ КАДАСТРОВ …….

БУСУЙОК Д.В. ДО ПИТАННЯ ПРО ВИДИ ПРИРОДНИХ ТА ІНШИХ КАДАСТРІВ

BUSUYOK D.V. TO THE ISSUE OF TYPES OF NATURAL AND OTHER CADASTRES


205
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Похожие:

Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Київ 2010 iconМіжнародної науково-практичної конференції
Саух Петро Юрійович – ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор філософських наук, професор
Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Київ 2010 iconСекція 1 Роль політики в розробці та запровадженні інноваційних моделей розвитку
...
Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Київ 2010 iconИсследование компонентов личности режиссёров детских театральных студий
Воропаев Е. П. Исследование компонентов личности режиссёров детских театральных студий // Особистість у просторі культури: Матеріали...
Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Київ 2010 iconПрограма економічного І соціального розвитку міста Луганська
Оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку у 2006 році та основні планові показники на 2007 рік
Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Київ 2010 iconДеякі особливості перекладу науково-технічних текстів
Внз лежить робота з навчального перекладу науково-технічних текстів з російської мови на українську. Навчальний переклад – це серйозна...
Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Київ 2010 iconВторой Слет Православной молодежи Калининского района «Георгиевский Стан 2010» справочник слета
Слет пройдет 25-30 июня 2010 г в окрестностях деревни Князево Калининского района, открытие 25 июня утром, закрытие 30 июня вечером,...
Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Київ 2010 iconВ. А. Юбко // Актуальнi проблеми юридичноi науки: збiрник тез мiжнародноi...
Адмiнiстративне право. Фiнансове право. Iнформацiйне право. Зямельне право. Аграрне право. Екологiчне право. Природоресурсне право....
Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Київ 2010 icon«Михайло Жванецький «Мій портфель» 3бірка оповідань»: Махаон Україна; Київ; 2005

Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Київ 2010 iconДержавний вищий навчальний заклад
Учбова дисципліна «Комп'ютерні мережі» є нормативною І входить в цикл професійної І практичної підготовки бакалавра
Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Київ 2010 iconСтрахование гражданской ответственности исполнителя медицинской услуги
Специальность: 12. 00. 03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
pochit.ru
Главная страница