Закон україни
НазваниеЗакон україни
страница1/4
Дата публикации22.11.2013
Размер0,73 Mb.
ТипЗакон
pochit.ru > Банк > Закон
  1   2   3   4

Проект 


ЗАКОН УКРАЇНИ
Про мінімізацію впливу світової фінансової кризи на економіку України
З метою забезпечення конституційних прав громадян, гарантування економічної безпеки держави, недопущення та мінімізації можливих збитків для економіки та фінансової системи України від фінансової кризи, яка охопила більшу частину промислово розвинутих країн, з огляду на нагальну необхідність підвищення ефективності діяльності державних органів фінансово-кредитної сфери
Верховна Рада України постановляє:
^ I. Запровадити на період до 1 січня 2011 року такі заходи з мінімізації впливу світової фінансової кризи на економіку України:
Стаття 1. Дозволити Кабінету Міністрів України формувати та збільшувати статутні капітали системних банків шляхом обміну акцій додаткової емісії (паїв) банків на державні облігації України чи придбання таких акцій (паїв) за рахунок інших державних запозичень та коштів бюджету.

У разі виявлення ознак неплатоспроможності системного банку, загрози порушення системним банком або іншими особами банківського законодавства, здійснення ризикованих операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів системного банку, Національний банк України або Кабінет Міністрів України в особі Міністерства фінансів України мають право ініціювати скликання загальних зборів учасників життєздатного системного банку для прийняття рішення щодо збільшення статутного капіталу.

Визначення розміру суми, на яку доцільно здійснити збільшення статутного капіталу системного банку здійснює Національний банк України за погодженням з Міністерством фінансів України.

Також для визначення розміру суми, на яку доцільно здійснити збільшення статутного капіталу системного банку, Міністерство фінансів України або Національний банк України за погодженням з Міністерством фінансів України або Міністерство фінансів України можуть залучати незалежних вітчизняних або іноземних експертів (далі - експерт), які мають відповідний досвід роботи у банківський сфері.

Оплата послуг експертів здійснюється за рахунок банку.

При виконанні своїх функцій експерт за своїм статусом в частині доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, прирівнюється до представника Національного банку України.

Висновок щодо суми, на яку доцільно здійснити збільшення статутного капіталу банку, експерт має надати протягом терміну визначеного Міністерством фінансів України.

Скликання загальних зборів учасників банку забезпечується правлінням (радою директорів) банку не пізніше десятиденного терміну дати ініціювання Національним банком України або Кабінетом Міністрів України в особі Міністерства фінансів України скликання загальних зборів учасників системного банку для прийняття рішення щодо збільшення статутного капіталу.

Повідомлення про скликання загальних зборів та запрошення потенційних інвесторів взяти участь у загальних зборах банку публікується в офіційному друкованому виданні Кабінету Міністрів України протягом 2-х робочих днів з дати ініціювання скликання загальних зборів учасників банку для прийняття рішення щодо збільшення статутного капіталу. Повідомлення про розмір збільшення статутного капіталу публікується за 2 робочі дні до проведення загальних зборів.

Рішення загальних зборів стосовно збільшення статутного капіталу банку та внесення відповідних змін до статуту є правомочними незалежно від кількості голосів учасників товариства, які беруть участь у зборах, у разі присутності на них уповноважених представників Національного банку України та/або Міністерства фінансів України.

Уповноважений представник Міністерства фінансів України на загальних зборах наділяється правами учасника, що володіє більшістю у 3/4 голосів учасників системного банку.

На загальних зборах учасників приймається рішення щодо розподілу акцій (паїв) на суму збільшення статутного капіталу із визначенням розміру та частки кожного, призначення членів правління, спостереженої ради, ревізійної комісії банку. Рішення вважається прийнятим на загальних зборах з моменту підписання протоколу загальних зборів представником Міністерства фінансів України. Зміни до статуту банку вважаються підписаними з моменту їх підпису представником Міністерства фінансів України, незалежно від наявності підписів інших учасників банку.

Представник Міністерства фінансів України входить до складу спостережної ради та ревізійної комісії банку.

Установити, що у разі здійснення Міністерством фінансів України або іншими особами заходів з поліпшення фінансового стану банків рішення щодо визначення основних напрямів діяльності банку та затвердження звітів про їх виконання; внесення змін та доповнень до статуту та розміру статутного капіталу банку; обрання і відкликання членів наглядової ради системного банку; здійснення додаткового випуску (емісії) акцій; розподілу прибутку системного банку; припинення його діяльності, призначення ліквідатора, затвердження ліквідаційного балансу; призначення антикризового менеджера та його дії не можуть бути предметом розгляду в судах України.

Пріоритетне право на придбання додаткової частки у статутному капіталі системного банку надається учаснику або потенційному інвестору, розмір пропозицій якого був найбільшим.

У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь у статутному капіталі системного банку чи за його дорученням Міністерство фінансів України придбаває акції (паї) в залежності від розміру пропозицій учасників та потенційних інвесторів банку. За відсутності пропозицій, Міністерство фінансів України може придбавати всі акції (паї) банку, запропоновані до продажу у зв’язку із збільшенням його статутного капіталу.

Якщо за результатами підписки частка Кабінету Міністрів України складає менш ніж 25 відсотків + 1 акція, то умовами випуску має передбачатися випуск привілейованих акцій на частку Кабінету Міністрів України в статутному капіталі банку з правом відповідної кількості голосів та правом отримання дивідендів із розрахунку не менше плаваючої ставки доходності в розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку України. Розмір дивідендів за одною привілейованою акцією не може бути меншим за розмір дивідендів за одною простою акцією.

Протягом одного дня після прийняття загальними зборами рішення про збільшення та розподіл акцій (паїв) статутного капіталу системного банку, особи, які висловили намір придбати акції (паї), зобов’язані внести оплату у розмірі не менше 20 відсотків вартості акцій (паїв). Залишок коштів сплачується протягом наступних восьми днів. У окремих випадках на вимогу Міністерства фінансів оплата проводиться негайно та у повному обсязі.

Якщо повна вартість акцій (паїв) не сплачена у встановлений строк, то здійснена часткова оплата учасника (потенційного інвестора) не підлягає поверненню протягом одного року та зараховується банком як строковий депозит учасника (потенційного інвестора) із ставкою у розмірі не більше середньозваженої ставки першої групи банків за класифікацією активів Національного банку України.

Міністерство фінансів України здійснює оплату придбаних акцій (паїв) протягом 10-ти робочих днів з дня прийняття загальними зборами відповідного рішення.

Після затвердження загальними зборами змін до статуту банку правління (рада директорів) банку чи особа, визначена загальними зборами, забезпечує подання змін до статуту банку на погодження Національному банку України в одноденний термін та у дводенний термін на реєстрацію державному реєстратору.

Протягом одного робочого дня після реєстрації змін до статуту, правління (рада директорів) банку чи особа, визначена загальними зборами, забезпечує подання протоколу загальних зборів та змін до статуту банку до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації випуску акцій, яка забезпечує реєстрацію випуску акцій банку в день подання документів.

Подання протоколу загальних зборів та змін до статуту банку до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку є вичерпною підставою для здійснення нею реєстрації випуску акцій.

Фактичне подання змін до статуту банку відповідно на погодження Національному банку України та реєстрацію державному реєстратору вважається відповідно погодженням їх Національним банком України та реєстрацією державним реєстратором.

Фактичне подання документів для реєстрації випуску акцій банку вважається реєстрацією випуску акцій системного банку.

Підтвердженням фактичного подання документів до Національного банку України, державного реєстратора, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважається наявність відмітки органу про прийняття документів (реєстраційний індекс) чи розрахунковий документ, що підтверджує надання послуг поштового відділення з описом вкладення.

Покупці акцій банку набувають права власності на акції після повної оплати їх вартості та фактичного подання протоколу загальних зборів та змін до статуту банку до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації випуску акцій.

Покупці паїв банку набувають права власності на паї після повної оплати їх вартості та фактичного подання протоколу загальних зборів та змін до статуту банку державному реєстратору.

У разі коли системний банк знаходиться на рівні, нижчому ніж критерій життєздатності, Національний банк України за погодженням з Міністерством фінансів України визначає мінімальний обсяг додаткових внесків, необхідних для досягнення достатнього розміру капіталу банку та термін їх внесення учасниками та/або потенційними інвесторами. З моменту прийняття вказаного рішення керівництво банку переходить до групи управління банком з правами тимчасового адміністратора у складі представників Національного банку України та Міністерства фінансів України. Будь-які рішення групи управління системним банком набувають чинності за умови їх погодження представником Міністерства фінансів України. У разі незабезпечення виконання вимог учасниками банку щодо доведення рівня капіталу до достатнього розміру, вони втрачають право власності на акції (паї).

З цього моменту групою управління банком розпочинається процедура щодо додаткового випуску акцій банку на суму, необхідну для доведення капіталу банку до достатнього розміру. Реєстрація додаткового випуску акцій (паїв) здійснюється у порядку, встановленому нормами даної статті для реєстрації додаткового випуску акцій (паїв) життєздатного банку.

Акції (паї), на які було втрачено право власності учасниками банку, розподіляються на правах власності серед інвесторів, які забезпечили доведення розміру капіталу банку до достатнього розміру капіталу.
Стаття 2. Визначити Міністерство фінансів України уповноваженим органом з управління корпоративними правами держави у статутних фондах банків.

Рішення про продаж акцій (паїв) або їх частини, що знаходяться в управлінні Міністерства фінансів України, приймає Кабінет Міністрів України. Кошти від їх продажу зараховуються до Державного бюджету України.
Стаття 3. Заборонити системним банкам, учасником яких відповідно до цього Закону виступив Кабінет Міністрів України в особі Міністерства фінансів України, приймати рішення щодо змін розміру статутного капіталу та будь-яких змін до статуту банку без попереднього погодження з Міністерством фінансів України.

Надати право Міністерству фінансів України в особі Міністра фінансів вводити у виконавчий орган банку осіб (антикризових менеджерів), які матимуть право призупиняти дії органів управління банку, у тому числі операції банку, які можуть загрожувати інтересам вкладників, інших кредиторів чи учасників банку.

Антикризові менеджери мають право доступу до усієї документації системного банку, в тому числі тієї, яка містить банківську таємницю, та нагляду за діяльністю будь-якого підрозділу банку.
Стаття 4. Створити у складі Державного бюджету України Стабілізаційний фонд, до якого зараховуються у повному обсязі кошти від приватизації об’єктів у 2009-2010 роках та кошти, що надходять від продажу державних цінних паперів.

До затвердження Державного бюджету України на 2009 рік використання коштів стабілізаційного фонду здійснюється відповідно до розробленого Кабінетом Міністрів України Порядку.
Стаття 5. Кабінету Міністрів України при формуванні проектів законів про Державний бюджет України на 2009-2010 роки передбачити 1 млрд. гривень на підтримку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Дозволити Кабінету Міністрів України здійснювати внески державними облігаціями України до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в тому числі у 2008 році на суму 1 млрд. гривень.

Встановити, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує кожному вкладнику його учасника (тимчасового учасника) відшкодування коштів в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше 100 тис. гривень на вкладника по вкладах у кожному із таких учасників.
Стаття 6. Надати право Міністерству фінансів України на здійснення державних внутрішніх запозичень номінованих в іноземній валюті.

Встановити, що використання іноземної валюти на території України як засобу платежу за операціями пов’язаними з купівлею-продажем, з випуском та обігом державних внутрішніх запозичень, номінованих в іноземній валюті, не потребує наявності ліцензії Національного банку України.
Стаття 7. Заборонити до 01.01.2011 року банкам, які за останні шість місяців до дати розподілу прибутку чи виплати дивідендів мають порушення, визначених банківським законодавством нормативів, розподіляти чистий прибуток за будь-якими напрямами, окрім спрямування його на поповнення статутного капіталу банку чи формування резервного фонду, а також заборонити виплачувати дивіденди, крім випадку їх спрямування акціонерами за угодами субординованого боргу банку.
Стаття 8. Надати право Кабінету Міністрів України, Національному банку України, резидентам здійснювати розрахунки на території України у вільно конвертованій валюті при здійсненні платежів за операціями, пов’язаними із збільшенням капіталізації банків.
Стаття 9. Встановити, що відчуження та реалізацію майна, що знаходиться в управлінні міністерств та інших органів виконавчої влади здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 10. Установити, що кошти від оплати житлово-комунальних послуг, зараховуються на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті суб’єктами господарювання, що надають ці послуги, в установах уповноваженого Кабінетом Міністрів України банку. Порядок зарахування та розподілу цих коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 11. Органам стягнення вжити необхідних заходів задля виконання юридичними особами своїх зобов’язань щодо погашення та обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених державою або під державні гарантії, інших гарантованих державою зобов’язань, та стягнення простроченої більш ніж два роки заборгованості перед Державним бюджетом України з наданих підприємствам і організаціям позичок із державного бюджету, позичок, наданих за рахунок коштів, залучених державою або під державні гарантії, плати за користування цими позичками із застосуванням механізму стягнення цієї заборгованості у визначеному цим пунктом порядку.

Органи стягнення:

здійснюють моніторинг стану погашення заборгованості відповідно до компетенції, ведуть облік та списують безнадійну заборгованість;

визначають суму простроченої заборгованості на підставі договору, відповідно до якого боржник отримав позику або кредит;

рекомендованим листом із зворотним повідомленням надсилають боржнику повідомлення про визначену для сплати суму. Сума простроченої заборгованості боржника, вважається узгодженою у день отримання боржником повідомлення. Днем отримання повідомлення про суму простроченої заборгованості є день відмітки у зворотному повідомленні про отримання рекомендованого листа боржником. Узгоджена сума простроченої заборгованості підлягає сплаті до державного бюджету боржником не пізніше одинадцятого дня після дня, з якого сума простроченої заборгованості вважається узгодженою.

у разі несплати боржником узгодженої суми простроченої заборгованості в установлені строки приймають рішення про стягнення з боржника простроченої заборгованості, яке набирає чинності з дня його прийняття і є виконавчим документом та виконується державною виконавчою службою в установленому законодавством порядку;

виступають стягувачем у виконавчому провадженні на виконання рішення про стягнення з боржника простроченої заборгованості.

З метою погашення простроченої заборгованості активи боржника можуть передаватися у бюджетну заставу, що є способом забезпечення виконання зобов'язань боржника на підставі договору, відповідно до якого боржник отримав позику або кредит, не здійснених у визначений строк.

У силу бюджетної застави орган стягнення має першочергове право у разі непогашення забезпеченої бюджетною заставою суми простроченої заборгованості на задоволення своїх вимог за рахунок вартості заставленого майна перед іншими кредиторами.

Право бюджетної застави виникає з дня прийняття рішення про стягнення з боржника узгодженої суми простроченої заборгованості і не потребує письмового оформлення.

Бюджетна застава в межах узгодженої з боржником суми його простроченої заборгованості поширюється на будь-які активи, що перебувають у власності (господарському віданні) боржника на день виникнення бюджетної застави, а також на будь-які інші активи, на які боржник набуде право власності у майбутньому, до моменту повного погашення його простроченої заборгованості.

Бюджетна застава включається органом стягнення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна і Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обмежень.

Боржник може вільно розпоряджатися активами, що перебувають у бюджетній заставі, за винятком операцій, здійснення яких підлягає письмовому погодженню з органом стягнення:

видаткові операції на всіх рахунках боржника, відкритих ним у банках, за винятком спрямування коштів до державного бюджету в рахунок погашення сум простроченої заборгованості та сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);

купівлі чи продажу, інших видів відчуження або оренди (лізингу) нерухомого та рухомого майна, майнових чи немайнових прав, за винятком майна, майнових та немайнових прав, що використовуються у підприємницькій діяльності боржника (інших видах діяльності, які за умовами оподаткування прирівнюються до підприємницької), а саме - готової продукції, товарів і товарних запасів, робіт (послуг), за кошти за цінами не нижче від звичайних;

використання об'єктів нерухомого та рухомого майна, майнових чи немайнових прав, а також коштів для здійснення прямих чи портфельних інвестицій, а також цінних паперів, що засвідчують відносини боргу, надання гарантій, поруки, відступлення права вимоги та переведення боргу, виплату дивідендів, розміщення депозитів або надання кредитів;

знищення об'єктів нерухомого чи рухомого майна, за винятком їх знищення внаслідок обставин непереборної дії (форс-мажорних обставин) або відчуження (викупу) за рішенням органів державного управління.

Надання майна, що перебуває у бюджетній заставі, у наступну заставу або його використання для забезпечення будь-якої вимоги третіх осіб не дозволяється.

Активи боржника звільняються з-під бюджетної застави з дня:

надходження до органу стягнення підтвердження Державного казначейства України про відсутність у боржника простроченої заборгованості;

визнання простроченої заборгованості безнадійною;

набрання законної сили відповідним рішенням суду про звільнення активів боржника з-під бюджетної застави або набрання законної сили рішенням суду у межах процедур, визначених законодавством з питань банкрутства.

Установити, що органи стягнення застосовують визначені цим пунктом заходи незалежно від наявності судового спору щодо стягнення відповідної простроченої заборгованості.

У разі наявності судового спору щодо стягнення такої простроченої заборгованості орган стягнення одночасно з прийняттям рішення про її стягнення у порядку, визначеному цим пунктом, звертається до суду з клопотанням про закриття провадження у справі, яке підлягає безумовному задоволенню судом».
Стаття 12. Господарські товариства, у статутному фонді яких є корпоративні права держави, сплачують до 1 грудня 2008 року безпосередньо до Державного бюджету України дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2006 рік пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.

Господарські товариства 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутному фонді господарських товариств, частка держави в яких складає не менше 50 відсотків, сплачують до 1 грудня 2008 року безпосередньо до Державного бюджету України дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2006 рік пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у статутних фондах господарських товариств.

Дочірні компанії та підприємства Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", в тому числі ВАТ "Укрнафта" та ЗАТ "Укргаз-Енерго", сплачують дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за минулі роки до 1 червня поточного року, безпосередньо Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" пропорційно розміру частки (акцій, паїв) Компанії у їх статутних фондах.
Стаття 13. Надати право Кабінету Міністрів України, в разі необхідності, здійснювати перерозподіл розмірів страхових внесків між фондами загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування у межах загального розміру страхових внесків, що сплачується до фондів загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування відповідно до чинного законодавства.
Стаття 14. Установити, що Кабінет Міністрів України встановлює розміри соціальних виплат, які відповідно до законодавства визначаються залежно від розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, в абсолютних сумах у межах призначень, передбачених за відповідними бюджетними програмами.

Стаття 15. Органам державної влади та органам місцевого самоврядування скоротити видатки на утримання на 20% порівняно з сумами, передбаченими у проекті Державного бюджету України на 2009 рік, схваленому постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2008 р. № 824 (Офіційний вісник України, 2008, N 70, ст. 2361).
Стаття 16. Установити мораторій на надання державним закладам гуманітарної сфери статусу національного.

Стаття 17. З дня набрання чинності цим Законом запровадити мораторій на надання нових та розширення існуючих пільг, компенсацій, гарантій громадянам України.
Стаття 18. З метою підвищення незалежності Національного банку України, встановити, що рішення Ради Національного банку України не можуть бути обмежуючими щодо дій Національного банку та носять виключно рекомендаційний характер.
  1   2   3   4

Похожие:

Закон україни iconНака з
Положення про Цивільну оборону України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10. 05. 94 N 299, підпунктом 3 пункту...
Закон україни iconМіжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку...
Шемшученко Ю. С. директор Інституту держави І права ім. В. М. Корецького нан україни, доктор юридичних наук, професор, академік нан...
Закон україни iconМіністерство освіти та науки України
Методичн матеріали з к у р с у "ф І л о с о ф І я" для аспірантів та здобувачів/Упорядники: Резницький А. С., Хміль В. В. Дніпропетровськ:...
Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії...
Закон україни iconВідомості Верховної Ради (ввр), 1995, n 24, ст. 189)
Усі води (водні об’єкти) на території України є національним надбанням народу України, однією з природних основ його економічного...
Закон україни iconСписок використаних джерел
Закон України „Про рекламу” від 03. 07. 96 г. №270/96- вр. «Про рекламу», із змінами та доповненнями
Закон україни iconГолові Центральної виборчої комісії площа Лесі Українки, 1
Відповідно до частини першої статті 18 закону України «Про вибори народних депутатів України» вибори депутатів проводяться у 225...
Закон україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна...
Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) – это международные правила, признанные правительственными органами, юридическими компаниями и коммерсантами...
Закон україни icon«Законы космического равновесия управляют планетой»
Общего Блага, закон действия мысли, закон преобладания тонких и творческих энергий, закон ритма, закон гармонии, закон целесообразности,...
Закон україни iconКиївський університет права нан україни

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
pochit.ru
Главная страница